Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0036 
Doba trvání projektu: 17 měsíců (01. 08. 2013 – 31. 12. 2014) 
Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií. Žáci se v rámci projektu učí orientovat se v podnikatelském prostředí zvláště svého regionu, rozvíjí schopnosti rozpoznávat procesy odehrávající se ve firemním sektoru a zdokonalují schopnost aktivním způsobem se zapojit do podnikatelské činnosti. Realizace projektu je postavena na formální i neformální výuce, na tvorbě podnikatelských plánů a na interaktivní spolupráci s významnými mentory z oblasti firemního koučingu. 

Projekt je realizován Moravskou vysokou školou Olomouc ve spolupráci s Obchodními akademiemi v Prostějově, Mohelnici, s Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Přerově a Olomouckým klastrem inovací, odbornou organizací působící v oblasti podpory začínajících podnikatelů.

Klíčové aktivity projektu:
1. Tvorba studijních a metodických materiálů a jejich ověření ve výuce.
2. Zážitkový kurz Poznej
3. Tvorba podnikatelského záměru
4. Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr

Průběh projektu:

V současné době je již projekt rozběhnut v plném proudu.

Aktivita 01 – Tvorba studijních a metodických materiálů a jejich ověření ve výuce

Na tvorbě studijních a metodických materiálů se podílí vyučující na MVŠO ve spolupráci s odbornými učiteli zúčastněných obchodních akademií, kteří texty posuzují především po stránce metodické. 

Ve dnech 10. a 18. prosince 2013 se uskutečnila na MVŠO pilotní výuka k této klíčové aktivitě. Zúčastnili se ji všichni žáci 3. ročníku oboru Obchodní akademie. Výuka proběhla formou přednášek a cvičení, na kterých vyučující se snažili žáky zapojit do diskuze na daná témata a vyjádřit se k němu. Zajímavá témata i způsob přednášky žáky zaujaly a na zpáteční cestě se o přednášených tématech rozvinula diskuse.

Aktivita 02 - Zážitkový kurz Poznej

Ve dnech 18. – 20. října a 1. – 3. listopadu 2013 se žáci Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Přerově zúčastnili třídenního zážitkového kurzu Poznej, který se konal v rekreačním středisku Bozeňov. Cílem bylo poznání vlastních schopností týkajících se kreativity, zařazení v týmu, spolupráce, prezentace vlastních dovedností, schopnosti prosadit se. Poznání bylo založeno na neformální výuce realizované formou testů, neobvyklých úkolů a her. Náročný víkendový program zvládli žáci bravurně a poznatky hodnotili velmi pozitivně.

Aktivita 03 – Tvorba podnikatelského záměru

Této aktivity se účastní 16 vybraných žáků z 3. ročníku oboru Obchodní akademie. Realizuje se formou 6 interaktivních seminářů pod vedením mentora. Dosud se konaly semináře na téma Co je podnikatelský záměr a další s názvem Vymezení zákazníka a trhu. Semináře jsou zprvu vedeny formou přednášky, posléze se změní na prezentování svých nápadů a diskuzi s mentorem a ostatními zúčastněnými žáky na dané téma. Proběhlo rozdělení na skupiny, ve kterých žáci společně pracovali na svém podnikatelském plánu.

V dubnu proběhly další semináře k této problematice. Probíraná témata se týkala sestavování pracovního týmu a finanční stránky projektu. Žáci zase kousek pokročili v sestavování podnikatelského plánu.

Poslední seminář se konal 9. až 11. června formou třídenního interaktivního setkání ve velmi příjemném prostředí Valáškova gruntu v obci Kozov u Bouzova. Přestože v tuto dobu nad celou republikou pálilo sluníčko a teploty překračovaly třicítku, klima bylo pracovní a velmi tvořivé. Žáci sestavovali logo firmy své „plánované firmy“, marketingové studie, reklamy a slogany. Velmi pečlivě se všichni připravili na závěrečnou prezentaci firmy. Všechny nápady byly hodnoceny odbornými i pedagogickými pracovníky velmi kladně. 

Interaktivní setkání bylo žáky hodnoceno velmi dobře po stránce pracovní náplně i zvoleného prostředí.

Aktivita 04 – Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr

V prosinci 2014 se konala soutěž o nejlepší podnikatelský záměr, realizovaná v rámci projektu Rozvoj podnikatelské gramotnosti žáků obchodních akademií.
Jednalo se o závěrečnou aktivitu projektu.
Vlastní podnikatelské záměry připravovala čtyřčlenná družstva již od jara letošního roku a postupně sestavovala do finální podoby. Všichni vybraní žáci ze 4. ročníku na projektu pilně pracovali a připravovali se.
Vypracovaný podnikatelský plán byl prezentován 16. prosince před odbornou porotou. Soutěž byla závěrečným zhodnocením práce.

Ve velké konkurenci si naše škola vedla výborně. Obsadili jsme 1. i 2. místo.

V soutěži zvítězily žákyně 4. B – Tereza Zmeškalová, Natálie Švédová, Ivona Štelclová a Klára Jemelková s projektem nazvaným BEN, podstatou kterého je založení rozsáhlé sítě půjčoven jízdních kol. Získaly certifikát umožňující skutečnou realizaci podnikatelského plánu za podpory poradenského centra pro podnikatele, jednodenní zájezd do Vídně a další ceny.

2. místo získal také tým ze 4. B – Tomáš Marušík, Tomáš Gӧbl a Ondřej Herman s podnikatelským plánem nazvaným Electric Chopper Bicycles. V plánu je vyrábět elektrokola ve tvaru chopperu. Také tento tým získal hodnotné ceny.

Ostatní zúčastnění žáci se sice neumístili na vyhlašovaných prvních třech místech, ale se svými pracemi také velmi dobře reprezentovali naši školu.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz