Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky - základní

Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 podle SERRJ)

Zkouška prokazuje schopnost kandidáta porozumět mluvenému i písemnému textu a schopnost samostatně se vyjadřovat v rámci určených tematických okruhů - viz: Tematické okruhy pro státní jazykovou zkoušku - základní.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu,

  2. dovednost  sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov,

  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu,  

  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Ústní část zkoušky (15 -20 min.) ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost plynně hovořit o daných tématech.


Osvědčení o základní znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka (úroveň B1 podle SERRJ)

Zkouška ověřuje znalost jazyka, která odpovídá absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin. Předpokládá se znalost základních gramatických jevů a slovní zásoby pro běžné komunikační situace - viz: Tematické okruhy pro osvědčení o základní znalosti jazyka. 

Osvědčení o základní znalosti jazyka odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Osvědčení se vydává na základě úspěšného složení písemné a ústní zkoušky.

  • Písemná zkouška se skládá z porozumění čtenému textu (40 min.) a gramaticko-lexikálního testu (60 min.)

  • Ústní zkouška prokáže schopnost reagovat bez přípravy na otázky každodenního života (15 min.) 
    Při písemné ani ústní části zkoušky není povoleno používat slovníky. Pro postup k ústní části zkoušky se vyžaduje 60% úspěšnost u písemné části. Ústní část následuje ihned po písemném testu

Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastníci vysvědčení s dodatkem o mezinárodní úrovni zkoušky B1 podle SERRJ pro jazyky.

Termín zkoušky: možnost individuálních termínů 


Osvědčení o základní znalosti jazyka

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky při Obchodní akademii Přerov má oprávnění vydávat "Osvědčení o základní znalosti jazyka" na základě akreditace MŠMT ČR.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz