Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Školní řád

Školní řád JŠ

I.  Žáci (posluchači)

 1. Výuky se mohou zúčastnit jen žáci (posluchači), kteří jsou do kurzu řádně zapsáni.
 2. Výuka se nekoná v době prázdnin a státních svátků ČR.
 3. Žák (posluchač) má právo přestoupit do jiného kurzu. Přeřazení žáka (posluchače) do jiného kurzu je možné jenom tehdy, je-li v kurzu, do kterého chce žák (posluchač) přestoupit, volné místo.
 4. Škola si vyhrazuje právo v případě nutnosti nabídnout žákům (posluchačům) náhradní výuku v jiném termínu nebo výuku s jiným vyučujícím popř. z organizačních důvodů změnit. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného.
 5. Škola si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu žáků (posluchačů) kurz v průběhu školního roku zrušit. V tomto případě se žákům (posluchačům) vrací poměrná část kurzovného.
 6. Žáci (posluchači) mohou vstupovat pouze do učeben určených pro jejich výuku.
 7. Používání mobilních telefonů v průběhu vyučování není dovoleno.
 8. V prostorách školy je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 9. Není dovoleno vnášet kola do budovy školy.
 10. Žákům (posluchačům) není dovoleno manipulovat s technickým vybavením učeben.
 11. Úraz nebo nevolnost nahlásí žák (posluchač) vyučujícímu v kurzu. V případě potřeby zavolá vyučující zdravotnickou pomoc, tel: 155, 112.
 12. Výsledky vzdělávání v jazykové škole se hodnotí 2x za školní rok. Na žádost žáků (posluchačů) vydá jazyková škola Osvědčení z kurzu s uvedením prospěchu, pokud absence nepřesáhne 25 % délky trvání kurzu. Prospěch žáků (posluchačů) se hodnotí čtyřmi stupni:
  1 – výborně, 
  2 – velmi dobře,
  3 – dobře, 
  4 – nevyhověl(a).
 13. Součástí Školního řádu jazykové školy je Zkušební řád pro státní jazykovou zkoušku  v jazykových školách – Příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.  

II. Úhrada kurzovného

 1. Součástí školního řádu jsou Poplatky za jazykové kurzy na daný školní rok.
 2. Úhradu kurzovného (viz ceník kurzů) jsou žáci (posluchači) povinni provést v termínu stanoveném ředitelem.
 3. Kurzovné lze uhradit bezhotovostním převodem nebo v hotovosti v pokladně školy. Vždy musí být uveden variabilní symbol. Úhrada se provede na celý školní rok předem nebo je možná ve 2 splátkách , do 30.9. a15. 12.
 4. Poplatek za kurz se skládá ze zápisného a kurzovného. Zápisné činí  400,-- Kč. Zápisné se nevrací.
 5. Pozdější nástup do kurzu je možný v průběhu celého školního roku, pokud není kurz obsazen. V případě pozdějšího nástupu se poskytují následující slevy: od 1. 12. Kč 800,-- , Kč 1 200,-- , od 1. 2.  polovina kurzovného.
 6. Podmínky pro vrácení poplatků za kurzy jsou stanoveny podle vyhlášky MŠMT ČR č. 33/2005 Sb., § 3.
 7. Podá-li žák (posluchač) písemnou žádost o vrácení části poplatku v období od zahájení kurzu do konce ledna příslušného školního roku, bude mu vrácena polovina kurzovného, pouze však z vážných důvodů (změna bydliště, zahájení VŠ studia, dlouhodobý zahraniční pobyt, vážné onemocnění). Při pozdějším ukončení docházky do kurzu se kurzovné nevrací.

III. Vstup do školy

Škola je zabezpečena bezpečnostním systémem. Žáci (posluchači) vstupují do budovy a budovu opouštějí pomocí  čipového klíče. Žáci (posluchači) JŠ mají přístup do budovy od 14:00 h – 20:00 h. Budova se uzamyká ve 20:00 h. Žáci (posluchači) zaplatí zálohu 250,-- Kč na čipový klíč, která se jim vrací v případě ukončení docházky a vrácení čipového klíče.    

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 13. října 2011.
 2. Tento Školní řád může být aktualizován a doplňován.
 3. Tento Školní řád nahrazuje Školní řád jazykové školy z 1. září 2010.


 13. října 2011, Ing.Hana Štěpanovská, ředitelka, v. r.

© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz