Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

OA Přerov - zlepšení jazykových kompetencí

Název projektu

OA PŘEROV – ZLEPŠENÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ

Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozhodnutí vydal

MŠMT, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1636

Datum

1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Cíl

Kurikulární reforma, výuka cizích jazyků a v cizích jazycích.

Popis

Projekt měl tyto klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a            technických předmětů v zahraničí.
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Popis klíčových aktivit projektu:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Byly zpracovány 2 roční tematické plány pro 2 různé ročníky v rozsahu 10 dílen pro každý vybraný ročník (2. a 3. ročník). Celkem bylo plánováno ověřit 12 dílen - v každém vybraném ročníku 6. Ve 2. ročníku je paralelní výuka ČJL ve třídě 2. A a 2. B, proto bylo ověřeno 6 dílen ve třídě 2. A a 6 dílen v 2. B, celkem 12 dílen ve 2. ročníku, ověřeno bylo tedy o 100 % dílen více, než bylo v požadavcích projektu. Čtenářské dílny ve 2. ročníku se ověřovaly v období listopad - prosinec 2015. Vybrány byly knižní tituly, které korespondují s probíraným učivem dle ročního tematického plánu předmětu ČJL pro dané období a ročník. Ve třídě 2. A a 2. B se zrealizovaly 3 Čtenářské dílny na téma Máchův Máj a 3 Čtenářské dílny na Erbenovu Kytici. Ve 3. ročníku je paralelní výuka ČJL ve třídě 3. A a 3. B, proto bylo ověřeno 6 dílen ve třídě 3. A a 6 dílen v 3. B, celkem 12 dílen ve 3. ročníku, ověřeno bylo tedy o 100 % dílen více, než bylo v požadavcích projektu. Čtenářské dílny ve 3. ročníku se ověřovaly v období listopad - prosinec 2015. Vybrány byly knižní tituly, které korespondují s probíraným učivem dle ročního tematického plánu předmětu ČJL pro dané období a ročník. Ve třídě 3. A a 3. B se ověřily 2 Čtenářské dílny s knihou Petr a Lucie od Romaina Rollanda, 2 Čtenářské dílny s Malým princem od A. de St.-Exupéryho a 2 Čtenářské dílny na téma Stařec a Moře od E. Hemingwaye. 
Součástí projektu bylo zakoupení knižních titulů zejména pro potřeby realizovaných Čtenářských dílen, ale také k obohacení knižního fondu naší školní knihovny nejen o klasiku, ale též o knižní novinky, s přihlédnutím ke čtenářským potřebám žáků k ústní maturitní zkoušce z ČJL (prioritně se zakoupily knihy, které jsou zahrnuty v našem školním seznamu literárních děl určených k ÚMZ z ČJL). Celkem bylo zakoupeno 196 kusů knih. 
Čtenářské dílny se u žáků setkaly s kladným ohlasem, proto v nich budeme pokračovat i v dalších letech.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
V rámci této aktivity se zúčastnila Viktorie Sašeková (vyučující angličtiny) jazykového kurzu v Londýně v termínu od 9. 11. do 20. 11. 2015. Absolvovala standardní kurz - Advanced, který probíhal v Embassy English London, Bounty House, Stowage, London, SE8 3DE. Ve skupině bylo 10 studentů - pedagogů. Při výuce byly použity převážně tyto metody práce: názornědemonstrační metoda (kresba na tabuli), dovednostně-praktická metoda (nácvik výslovnosti) a aktivizující metoda (řešení problémů). Prostřednictvím těchto metod účastníci kurzu lépe zvládli konverzační témata (zdraví, nemoci, sport a hry), gramatiku (Conditional II a III), práci s textem, rozhovory, vyprávění učitele, výklad a vysvětlování (neznámých slovních spojeni anglicky). 
Hodnocení kurzu bylo kladné, výuka s rodilými mluvčími, dobře připravené hodiny, vstřícnost učitelů. Kurz byl přínosný nejen po stránce jazykové (odborná terminologie, stylistické normy), ale účastníci si navzájem vyměnili i zkušenosti a poznatky z jiných zemí. Rovněž poznala kulturu, pamětihodnosti a zvyky Londýna. Zahraniční jazykový kurz v neposlední řadě přispěl i k naplnění ŠVP v přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti. Během kurzu Viktorie Sašeková poznala hodně studentů z různých koutů světa, což jí pomůže vést žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí, učit je toleranci k hodnotám jiných národů, k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje to žáky k účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojů a rozšiřuje jejich znalosti o světě. Stáž Viktorii Sašekové pomohla udělat si představu o metodách výuky v Anglii a inspirovala ji k zavedení nových výukových postupů.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
V rámci této aktivity se Ing. Jitka Kuropatwová (vyučující matematiky) zúčastnila zahraniční stáže (stínování) na naší partnerské Obchodní akademii v Topoľčanech v termínu od 6. 9. do 12. 9. 2015. Krátkodobá stáž byla zaměřena na pozorování vyučovacích metod zavedených na výše uvedené škole. Zvláštní pozornost byla věnována využití digitálních technologií. V rámci stáže se zúčastnila vyučování, kde byly využity jednak metody slovního projevu (výklad, rozhovor, písemná cvičení a práce s učebnicí), metody názorně demonstrační (projekce statická i dynamická) a metody praktických dovedností. Poslední den stáže se aktivně zapojila do výuky matematiky ve třídě 3. C, v hodině pana Mgr. Štefkoviče. Příkladnou hodinou, kterou v rámci hospitací absolvovala, byla výuka biologie v 1. C Ing. Šándorové. V rámci ní byli všichni žáci zapojeni jak do znalostních testů na interaktivní tabuli, tak do praktických dovedností na tabletech Samsung. Za velmi pozitivní přínos stáže považuji seznámení se s využíváním tří elektronických vyučovacích prostředí (datakabinet, edupage, planeta vedomostí), s použitím tabletů ve výuce biologie a s programem Graph pro konstrukce grafů funkcí. Při hodnocení jazykových znalostí (češtiny) žáků v průběhu vyučování zjistila, že zejména vlivem velkého množství televizních pořadů, uváděných v českém jazyce, je znalost češtiny u mladé generace na Slovensku výborná. Domnívá se, že žáci českých škol by nebyli schopni rozumět stejnou měrou jazyku slovenskému. Důvodem je disproporce množství vysílaných pořadů v TV v jazyce našich sousedů. 
Zahraniční stáž přispěla významnou měrou k posouzení vhodnosti konkrétních aktivizujících vyučovacích metod ve výuce (zejména matematiky) a ke srovnání vyučovacích postupů na OA Přerov a OA Topoľčany. Výuka na typově shodných školách probíhá v ČR a SR přibližně na stejné úrovni. Stáž jí pomohla udělat si představu o vyučování v sousedním státě a inspirovala ji k zavedení nových výukových postupů.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
Tato aktivita zahrnuje 2 pobyty:
JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY VE VELKÉ BRITÁNII 
V termínu 19. - 25. 9. 2015 se zúčastnilo 40 žáků za doprovodu 4 svých pedagogů jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Pobyt byl realizován převážně v Londýně. Žáci byli ubytováni po 2-3 osobách v anglických rodinách s plnou penzí. Součástí pobytu byly 2 pětihodinové výukové bloky angličtiny s rodilými mluvčími v jazykové škole TWIN Group. 
Během pobytu žáci navštívili: Big Ben, House of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Tower of London, Tower Bridge, doky sv. Kateřiny, Greenwich, British Museum a muzeum voskových figurín Madame Tussauds), přímořská letoviska Brighton (Royal Pavilion) a Eastbourne (křídové útesy Beachy Head, The Long Men of Wilmington) v jižní Anglii. 
Pobyt byl pro žáky přínosný v mnoha ohledech. Během týdne se seznámili se zajímavými lidmi, navštívili významné pamětihodnosti Londýna, částečně poznali zvyky a tradice Velké Británie a především měli možnost použít angličtinu v praxi.

JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY V NĚMECKU 
V termínu 16. - 20. 11. 2015 se zúčastnilo 25 žáků za doprovodu 3 pedagogů jazykově-vzdělávacího pobytu v Německu. 5 dní prožili žáci naší školy v Berlíně, kde byli ubytováni v hostelu s plnou penzí. Součástí pobytu byly 3 tříhodinové výukové bloky němčiny v jazykové škole Nativa Akademie. 
Během pobytu žáci navštívili: Brandenburger Tor, Unter den Linden, Potsdamer Platz, Museumsinsel, Berliner Dom, Alexanderplatz, Fernsehturm, Rotes Rathaus, Mauermuseum, Checkpoint Charlie, Holocaust-Denkmal, Drážďany - Zwinger, Semperoper, Frauenkirche, Postupim - zámek Sanssouci, Míšeň - Albrechtsburg a prohlídka místní manufaktury, kde se vyrábí světoznámý porcelán. 
Pobyt byl pro žáky velmi přínosný, poněvadž poznali spoustu nových míst a památek a především měli možnost zdokonalit své jazykové schopnosti při komunikaci v německém jazyce.


© 2017 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Prohlášení o přístupnosti
web by icard.cz